Hukuk Fakültesi

2017 - 2018 Eğitim-Öğretim Yılında faaliyete geçen Hukuk Fakültemiz, Türk Pozitif Hukuku yanında uluslararası hukukun temel ilkelerini de karşılaştırmalı bir hukuk perspektifiyle iyi bilen, en az bir yabancı dili mesleki olarak kullanabilme donanımına sahip, nitelikli hukukçular yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Değerli Öğrenciler, Geleceğin üstün özelliklere sahip hukukçuları olma amacınızın ilk adımı olarak tercih ettiğiniz Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne hoş geldiniz. Öncelikle sizlerle aynı kurumsal çatı altında bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade ediyor, hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Dekanın
Mesajı

Prof. Dr. Merdan HEKİMOĞLU

2017 - 2018 Eğitim-Öğretim Yılında faaliyete geçen Hukuk Fakültemiz, Türk Pozitif Hukuku yanında uluslararası hukukun temel ilkelerini de karşılaştırmalı bir hukuk perspektifiyle iyi bilen, en az bir yabancı dili mesleki olarak kullanabilme donanımına sahip, nitelikli hukukçular yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Hukuk Fakültemiz, her biri alanlarında uzman ve deneyimli akademik kadrosu ve ilk yarıyıldan itibaren pratik ve teorinin iç içe geçtiği bir eğitim anlayışıyla öğrencilerimizi gelecekteki mesleki yaşamlarına en iyi şekilde hazırlamayı hedeflemektedir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk fakültelerinin ders programlarında bulunması gereken zorunlu temel derslere, uluslararası hukuka ve Hukuk İngilizcesi’ne ilave olarak, uygulamaya yönelik sanal mahkeme ve klinik derslere de yer veren, çok boyutlu bir eğitim-öğretim programını benimsemiştir.Bu şekilde Fakültemiz öğrencilerinin, hâkimlik, savcılık, noterlik, avukatlık ve hukuk danışmanlığı gibi geleneksel hukuk meslekleri yanında, devlet ve diğer kamu idare ve kurumları ile özel sektörde iş bulabilmeleri ve çalışabilmeleri bakımından gerekli mesleki niteliklere en iyi şekilde sahip olmaları temel ölçüt olarak kabul edilmiştir.

Öğrenim yaşamınız süresince öğretim elemanlarımızla hukuki konularda sürekli iletişim halinde bulunmanızı ve Fakültemizin akademik ve sosyal olanaklarından en verimli şekilde yararlanmanızı önerir; öğrenim yaşamınızdaki üstün başarılarınızın devamını dilerim.

Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. iur. LL.M Mehmet Merdan HEKİMOĞLU

HUKUK BÖLÜMÜ HAKKINDA

Fakültemiz, alanında deneyimli ve nitelikli kadrosuyla 2017-2018 öğretim yılında öğrencilerine kapılarını açmıştır. Fakültemizin öncelikli hedefi bilgili, kültürlü, donanımlı, çok yönlü, sorgulayan ve analiz eden, etik ilkelere bağlı nitelikli hukukçular yetiştirmektir.Bu hedef doğrultusunda; eğitim süreci sadece teorik derslerle sınırlı kalmayıp farklı ve güncel konularda düzenlenecek ve özellikle alandaki uygulayıcılar tarafından verilecek seminer, panel ve konferanslarla öğrencilerimizin aldıkları derslerde öğrendikleri hukuk bilgisini özümseme imkânına kavuşacaklardır. Ayrıca uygulamalı dersler ile hukuk hayatına atılmadan tecrübe kazanacaklardır.

Ders müfredatı bakımından genel hukuk öğretisi ile uyumlu, kamu hukuku ve özel hukuk alanına ilişkin zengin ders içeriği ve farklı alanlara ilgi duyabilecek öğrencilere bu alanları sunmak üzere zengin seçimlik ders havuzuna sahiptir.

 

Birinci yılda Anayasa Hukuku, Roma Hukuku, Medeni Hukuku, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları ve Ekonomiye Giriş gibi temel dersler yer almaktadır. Seçimlik dersler uluslararası insan hakları, çocuk hakları, tüketici hukuku, sağlık hukuku, kriminoloji gibi alanlarda öğrencilerin ilgileri doğrultusunda bilgilerini artırmalarını ve avukatlık hukuku, yargı etiği gibi uygulamaya yönelik alanlarda bilgi sahibi olmalarını sağlayacak içeriktedir.

Derslerin işlenmesi esnasında ezbere dayalı ve tek düze klasik yöntemler yerine olay odaklı çözümlere dayanan, görsel ve işitsel materyallerle zenginleşen modern yöntemler tercih edilerek, öğrencinin derse yoğun bir şekilde katılımı amaçlanmakta ve mesleki yaşamda karşılaşılabilen gerçek olgu örnekleriyle somutlaştırılarak öğrencinin konuyu anlaması, tartışması ve sorgulayarak öğrenmesi kolaylaştırılmaktadır.

Öğretim üyeleri alanlarında yaptıkları çalışmalarla akademik dünyada saygınlık kazanmış olup deneyimlerini öğrencilerine aktarmak ve tecrübelerini paylaşmak konusunda oldukça donanımlıdırlar. Bu durum sadece derslerle sınırlı olmayıp öğrencilerimiz, öğretim üyelerimizden daha ilk günden başlamak üzere etkili ve yönlendirici biçimde akademik danışmanlık alabilmektedirler.

Fakültemizin Olanakları:

Fakültemizdeki derslikler Power-point sunumlara olanak sağlayan donanıma sahiptir. Ayrıca fakültemiz bünyesinde yer alan sanal mahkeme salonu öğrencilerin daha öğrenim sürecindeyken uygulama yapmalarına ve mesleki yaşamlarına başlarken teorik ve uygulamalı eğitimi birlikte görmüş olmanın verdiği avantajla başlamalarına olanak sağlayacaktır. Bu salonda öğrenciler gerçek dava dosyalarından kurgulanan olgularla davalı, davacı, avukat hakim ve savcı rollerini üstlenerek uygulamalı eğitim alacaklardır.

İş Olanakları:

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz için iş olanakları bakımından oldukça geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Hukukçu unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz özel sektör ve kamu kurumlarında avukat veya hukuk danışmanı olarak, kendi bürolarında bağımsız avukat olarak, adli ve idari hakim, savcı, noter, diplomat, banka müfettişi olarak veya özel sektör ve kamuda yönetici olarak çalışabilme olanaklarına sahip olacaklardır.

Hukuk Fakültesi Mezunlarının Görevleri

 Hukuk fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz ister yargıç veya savcı, ister avukat olarak çalışsınlar, başlıca görevleri toplum barışının ve düzeninin korunması ve hak ve adaletin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu amaçla hukukun farklı alanlarında müdafi veya vekil sıfatıyla adaletin sağlanması bakımından bireylerin haklarını korumak temel görevleridir. Yargı görevini üstlenecek mezunlarımız da adil, tarafsız ve objektif bir yargılamayı yürütmekle görevlidirler. Özel hukuk alanında görev alacak mezunlarımızdan beklenen kendi tecrübe ve birikimlerini de artırarak, bireyler arasında ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde savunmaktır. Kamu hukuku alanında ise bireylerin idari mercilerle aralarında çıkabilecek ihtilaflarda onların haklarını savunmak, ceza yargılamasında şüpheli ve sanık haklarının tam olarak sağlanmasını temin etmek, bunun yanında mağdurların haklarını da koruyarak toplum barışının sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Temelde hukukçu çalıştığı her alanda öncelikle etik, adil, insan haklarına ve hukuk devletine saygılı olmakla görevlidir.

DERS PROGRAMI
AKADEMİK KADRO
Merdan HEKİMOĞLU
Prof. Dr.
DEKAN
Halide Gökçe TÜRKOĞLU
Prof. Dr.
Serkan AYAN
Doç. Dr.
Serkan ÇINARLI
Doç. Dr.
Murat BATI
Doç. Dr.
Sevinç ARSLAN TUNCAY
Yrd. Doç. Dr.
DEKAN YARDIMCISI
Anıl ÇAMYAMAÇ
Yrd. Doç. Dr.
Hüsnü TURANLI
Yrd. Doç. Dr.
Engin TOPUZKANAMIŞ
Yrd. Doç. Dr.
Tuba KUTOĞLU
Yrd. Doç. Dr.
Tuba BAYZİT
Yrd. Doç. Dr.