Kadın Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama Merkezi

Faaliyet Alanları

Üniversitede mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler düzenlenmesini ve öğrencilerin bu konulara yöneltilmesini sağlayarak bu alanda çalışacak nitelikli insan kaynağı oluşmasına katkı sağlamak.

Atatürk ilke ve inkılâpları ile kadınların kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum içindeki yerlerinin korunmasını esas alarak; kadın çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve etkinlikler düzenlemek ve konu ile ilgili etkinliklere katılmak.

Dünyada ve ülkemizde kadınların ve çocukların aile hayatı, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karşılaştığı insani ve medeni hak ihlalleri, cinsiyet ayrımcılığı, her türlü şiddet, istismar ve ihmal, yıldırma, taciz, tecavüz, tercih ve ifade özgürlüğü kısıtlaması gibi, kadınların her alanda karşılaştığı sorunların araştırılması, bu sorunlara çözümler geliştirilmesi ve durumlarının iyileştirilmesi için küresel düzeyde bilimsel çalışmalar, etkinlikler ve toplantılar yapmak, dergiler, kitaplar, raporlar ve istatistiki veriler yayınlamak, eğitimler vermek, kurslar açmak, yurt içi ve yurtdışından üniversiteler, kamu ve özel kurumlar, iş dünyası, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Kadın araştırmaları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası diğer merkezlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini gerçekleştirecek girişimlerde bulunmak, kadın çalışmaları yapanların bir araya gelmesini ve bilimsel toplantılar düzenlemesini sağlamak ve iletişimi güçlendirmek.

Toplumsal yapıda kadın hakları ve sorunları konusunda farkındalık yaratarak, kadınların yaşamın her alanında karşılaştığı sorunların, engellemelerin azaltılmasını sağlamak ve kadınların hak ettiği sevgi, saygı, hoşgörü ve destek kültürünün gelişmesine katkı sağlayarak faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

Kadınların kişisel ve mesleki bilgi, yetenek ve becerilerini geliştirecek kurumsal yapı ve mekanizmaların kapasitelerini, niteliklerini ve erişim kolaylıklarını iyileştirecek, kadınların aile hayatı, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karar mekanizmalarına katılımlarını güçlendirecek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak.

Kadın ve ailenin dünyada ve ülkemizdeki sosyal, ekonomik, teknolojik ve internet temelli gelişmeler karşısında kapasitesini ve becerilerini geliştirici faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesini sağlayıcı, kadının ekonomik alanda varlığını, katkısını, etkinliğini artırıcı ve ekonomik gücünü iyileştirecek çalışmalar yapmak.

Kadınlardan ve çocuklardan, engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç, şiddet gören, istismara uğrayan, kadın ve insan ticaretine maruz kalan, sokakta yaşayan, sağlık sorunları olan, madde bağımlısı, sığınmacı ve hükümlü gibi toplum içerisindeki mağdur grupların karşılaştıkları sorunların ve risklerin etkin bir şekilde araştırılması ve bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmalarda bulunmak, strateji ve politikalar geliştirmek.