Bölüm Hakkında

Günümüzde dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insan, toplum ve devletler arasındaki iletişim ve etkileşim derecesi, “karşılıklı bağımlılık” kavramı çerçevesinde giderek artmaktadır. Dünyayı yeniden yapılandıran, heterojen farklılıkları ortadan kaldırabilen ve kısaca “küreselleşme” olarak adlandırılan bu sürecin, ulus devletler düzeyinde de etkileri bulunmaktadır. Devletler ve devlet dışı örgütlerin aralarında çatışma veya iş birliği şeklinde ortaya çıkan ilişki türleri çoğu zaman sorunlara da dönüşebilmektedir. Dünyada yaşanan herhangi bir gelişme, devletlerin bu olaya duyarsız kalmasını güç bir hâle getirebilmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, uluslararası ilişkileri anlayabilen, açıklayabilen ve yorum yapabilen, analitik düşünebilen, uluslararası ilişkilerin karmaşık dinamiklerini göz önünde bulundurabilen, çok boyutlu değerlendirmeler yapabilen bireylere olan ihtiyaç artmış; sosyal bilim alanı olarak uluslararası ilişkiler daha kıymetli bir hale gelmiştir.

Bu çerçevede bölümümüz, bölgesel ve küresel düzeyde siyasi, tarihi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri izleyebilen, devletlerin birbirleriyle ve uluslararası organizasyonlarla ilişkilerini açıklayabilen, geniş ufuklu, siyasi gelişmeleri öngörebilen, nitelikli, analiz ve sentez becerileri gelişmiş, bilgi birikimini ve entelektüel birikimini sahada kullanabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Öğretim Metodları

Öğrencilerimizin siyasi meseleleri, ulusal/uluslararası sorunları uygun metotlarla ve bakış açıları ile değerlendirmeleri amaçlanmakta; mezunlarımızın hem kamu hem de özel sektörde çeşitli iş alanlarında fikirlerini açık, rahat ve doğru bir şekilde ifade edebilmeleri ve sağlıklı iletişim kurabilme becerilerine sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik olarak uluslararası ilişkiler programlarında öğrenciler, dersleri dinlemelerine ilave olarak, tartışmalara katılmakta, dönem süresince çeşitli araştırmalar yapmakta, sonuçlarını yazılı ödevler şeklinde ya da sözlü olarak sunmaktadırlar.

Belirtilen hedeflere ulaşabilmeye yönelik olarak, bölümümüzde eğitim-öğretim metodları kapsamında, derslerde öğretmenin merkezde olduğu “anlatım” yöntemine ek olarak, duruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımının sağlandığı “tartışma” metodu da kullanılmaktadır. Ayrıca “soru-cevap” yöntemi ile öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanmaları hedeflenmektedir. Sonuç olarak bölümümüzde; “ders”, “grup çalışması”, “ödev”, “okuma”, “proje hazırlama” gibi temel öğrenme-öğretme metodları kullanılmakta, mezunlarımızın çeşitli araştırma metodoloji ve metotları hakkında geniş kapsamlı bilgi ve beceri sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Akademik İlerleme Olanakları

Uluslararası İlişkiler lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapma imkanına sahip oldukları gibi, başka alanlarda da yüksek lisans programına başvurabilirler.

Kariyer Olanakları

Öğrencilerimiz; uluslararası kurum ve şirketlerde, bakanlık (özellikle Dışişleri Bakanlığı’nda) ve müsteşarlıklarda, kamu kurumları ile özel kuruluşların dış ilişkiler birimlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, politik yaşamda, uluslararası örgütlerde, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında ve çok uluslu şirketlerde, yazılı ve görsel basın kuruluşlarında görev yapabilirler.