ENGELLİLER BİRİMİ

BİRİMİN AMACI

Üniversitemizde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını ve toplumsal katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmaktır

BİRİMİN GÖREVLERİ

a) Engelli öğrenciler, akademik ve idari personelimiz için bilinçlendirme çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitimler yapmak.
b) Engelli öğrencilerin üretim, kendine bakım ve boş zaman aktivitelerinde fonksiyonel kapasiteleri ve toplumsal katılımları için program ve projeler geliştirmek.
c) Engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.
d) Engelli öğrencilerinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında kararlar almak.
e) Konu ile ilgili yayınlar yapmak, seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
f) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.
g) Engelli öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan özürlü öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dilek getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkan veren bir web sitesi oluşturmak.
h) Alınan kararlar ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.
ı) Maddi güçlüğü bulunan özürlü öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
i) İlgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak.
j) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hâle getirmek için; özürlü öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.
k) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlayarak/hazırlattırarak bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlamak.
l) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde engelli öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.
m) Engelli öğrencilerin Erasmus /Sokrates programlarından yararlanmaları için gerekli çalışmalar yapmak
nlemeler yapmaktır

İLKELERİMİZ

GİZLİLİK : Kıbrıs İlim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli olduğunu bildiren öğrencinin kimliğini, durumunu kendisinin izni alınmadan başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz.
GÖNÜLLÜLÜK : Kıbrıs İlim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi öğrencilerin engellerini bildirmeleri için için fırsatlar yaratır, ancak Birim’e başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencilerin gönüllü olması esastır.
SAYGI : Engelsiz Kıbrıs İlim Birimi, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir. Engelli öğrencilerden gelen öneri ve eleştirileri dikkate alır.
EKİP ÇALIŞMASI : Kıbrıs İlim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi öğrencilerin akademik yaşantı süreçlerinde öğrencinin bireysel durumuna göre göre kolaylaştırıcı öğrenme ve değerlendirme çözümleri üretmede ilgili kişi ve birimlerle birlikte yürütür.
ERİŞİLEBİLİRLİK : Kıbrıs İlim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi engelli öğrencilerin üniversitenin tüm alanlarına erişebilmesini sağlamak için üniversitenin ilgili diğer tüm birimleriyle birlikte çalışır.
SORUMLULUK : Kıbrıs İlim Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin üniversite yaşamına tam katılımlarını sağlamak ve akademik başarılarını arttırmak için hizmet vermekle sorumludur, bunun yanında sürecin işlemesinde Birim’e başvuran öğrenci de bireysel sorumluluğa sahiptir.