Hemşirelik Anabilim Dalı

Genel Bilgi

Hemşirelikte Doktora programı; bilimsel paradigmalar oluşturan, mesleğin bilimsel alt yapısını geliştirecek araştırma faaliyetlerini yürüten hemşirelerin yetiştirilmesini sağlayan, öğretim üyeliğine giden yolda önemli bir basamaktır. Hemşirelik doktora programı ile eğitim, araştırma, uygulama ve yönetim alanında eleştirel düşünebilen, sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilen, bilginin var olan sınırlarının ötesine geçmeyi amaçlayan, bilgiyi yeniden tanımlayabilmek için karmaşık ve birbiriyle çelişebilen fikirleri analiz ve sentez edebilen, araştırma ve geliştirme yöntemlerini birleştirerek uygulamaya dayalı araştırma yöntemlerinin gelişimine katkıda bulunabilen, sağlık sorunu olan bireyin bakımının yönetiminde hemşirelik modellerinin etkinliğini test edebilen, uygun kanıtlar göstererek yeni paradigmaları uygulamaya aktarabilen, etik ikilemlere ve değer çatışmalarına duyarlı olan ve uygun çözümler üretebilen, dünya standartlarında hemşirelerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Hemşirelikte Doktora programına kayıt yaptıran adaylar zorunlu olarak almaları gereken derslerin yanı sıra yüksek lisanslarını tamamladıkları hemşirelik alanı ile ilgili (hemşirelik esasları, iç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği ve hemşirelikte yönetim) dersleri alabilmektedirler

Mezun olabilmek için gerekli koşullar

Hemşirelikte Doktora programını tamamlama süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, dört akademik yıl (sekiz akademik yarıyıl) ve azami tamamlama süresi ise altı akademik (on iki akademik yarıyıl) yıldır. Program yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Ders yükünü başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında ve tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci mezun olma hakkını elde eder. 

 Eğitim Öğretim Yöntemleri

Program, teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donanmış, etik sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirme hedefine sahiptir. Bu doğrultuda program kapsamında teorik ve uygulamalı eğitimler, tartışma oturumları, seminer ve proje çalışmaları yer almaktadır.

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olanlar kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda doktora derecesi ile klinisyen, araştırmacı ve eğitimci olarak çalışabilmenin yanı sıra Üniversitelerde öğretim üyesi olarak akademik yaşamlarına devam edebilmektedirler.