Akademik Değerlendirme Kurulu

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK) akademik atama ve yükseltmelerde adayların yeterliklerinin değerlendirilmesinde Rektörlüğe görüş bildirmek üzere kurulur. ADEK değerlendirmelerini ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Tüzüğü’ ile ‘Kıbrıs İlim Üniversitesi Akademik Değerlendirme Yönergesi’ ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yapar.

Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK), Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile 3 (üç) yıl için atanan 6 (altı) Üniversite profesörü ile Komisyonun başkanlığını da yapacak olan Rektör Yardımcısından oluşur. Boşalan bir üyelik için, aynı yöntemle ve ayrılan üyenin normal süresini tamamlamak üzere  yeni bir üye atanır.

Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlerin yükseltilmelerine ve atanmalarına esas teşkil etmek üzere ‘Akademik Değerlendirme Kriterleri’ ADEK tarafından hazırlanarak Üniversite Senatosunun onayına sunulur.

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Tokay GEDİKOĞLU  (Başkan)

Prof. Dr. Lale Ayşegül BÜYÜKGÖNENÇ  (Üye)

Prof. Dr. Ömer ÜRE  (Üye)

Prof. Dr. Asım Günal ÖNCE  (Üye)

Prof. Dr. Orhan ÇİFTÇİ  (Üye)